loader image

Algemeen

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Exploitatie Hotel van Eyck B.V. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.hotel-vaneyck.eu. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Prestaties en/of tarieven

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt deze, te allen tijde, te wijzigen.

Schade en/of diefstal

De hotelhouder is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van tien maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de hotelhouder weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de hotelhouder kan deze niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de hotelgast de schade onmiddellijk na de vaststelling erven kenbaar maken aan de hotelhouder.

Betaalvoorwaarden

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is direct betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Exploitatie Hotel van Eyck B.V. toe alle lopende prestaties op te schorten van welke aard ook. Desgevallend kan Exploitatie Hotel van Eyck B.V. het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur.

Cadeaubonnen voor het hotel

Het bedrag dient in een keer opgekocht te worden. Er wordt geen geld teruggegeven. Enkel geldig voor packages incl. overnachting. Reservatie enkel mogelijk rechtstreeks bij het hotel via telefoon, email of via www.hotel-vaneyck.be. Indien men reserveert vragen wij altijd om het cadeaubonnummer door te geven om de echtheid van de bon te verifiëren. Afrekenen met de cadeaubon doet men bij de receptie van het hotel.

Cadeaubonnen voor het restaurant

Het bedrag dient niet in een keer opgekocht te worden. Er wordt echter ook geen geld teruggegeven. Het restant wordt terugbetaald in de vorm van een nieuwe cadeaubon of een correctie op de bestaande cadeaubon. In beide gevallen wordt de geldigheid na het restant niet in mindering gebracht. Dit wilt dus zeggen dat de geldigheidsdatum van de oorspronkelijke cadeaubon niet verandert. Afrekenen met de cadeaubon doet men bij de receptie van het hotel.

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot onze algemene voorwaarden kan de Gebruiker contact opnemen met het hotel op het volgende adres: info@hotel-vaneyck.eu of per briefpost aan: Exploitatie Van Eyck B.V. gelegen te 48-49 Maaseik, 3680 Maaseik.

Departement Internationaal Vlaanderen

Het departement Internationaal Vlaanderen is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

Department Internationaal Vlaanderen; dienst toeristische vergunningen. 
Boudewijnlaan 30 bus 8, 1000 Brussel.
Tel.: 0032 2 553 29 50
Email: logies@iv.vlaanderen.be